Zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży są bardzo ważne dla ich rozwoju i sprawności w przyszłości. Jeżeli Twoje dziecko nie chce ćwiczyć, to spróbuj je zainteresować inną formą zajęć, np. tańcem. W tańcu, oprócz nauki kroków, można dziecku wdrażać, wiele wzmacniających i rozciągających ćwiczeń fizycznych.

A poniżej kilka słów o wychowaniu fizycznym z pracy magisterskiej Kamili Płóciennik „Dbałość o zdrowie jako motyw podejmowania aktywności fizycznej kobiet w klubach fitness”.

Słowo to „…pochodzi od starołacińskiego educatio physica…” (Bielski, Blada,Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów,2014,s. 12). Termin ten wskazuje na specyficzne postępowanie dydaktyczne zorientowane na doskonalenie jednostki w obszarze fizyczności, gdzie ćwiczenia fizyczne są zasadniczymi środkami kształcenia. Pojęcie to ma dość obszerne znaczenie,które obejmuje „…proces kształtowanie cech somatycznych,motorycznych i funkcji narządów wewnętrznych,ujawniających się w postaci wzmożonej wydolności układu krążenia, oddychania, wydzielania, termoregulacji„(s.12).

Podobne znaczenie wyrażenia wychowanie fizyczne odnaleźć można w książce Agnieszki Pilawskiej, Antoniego Pilawskiego oraz Wacława Petryńskiego, gdzie autorzy zacytowali,iż jest to:„… ujęty w system pedagogiczny proces uczestnictwa w kulturze fizycznej młodych pokoleń, którego celem jest wspomaganie rozwoju fizycznego, ruchowego i zdrowia oraz przygotowanie do podtrzymania i pomnażania tych właściwości w życiu późniejszym…” (Pilawska, Pilawski, Petryński, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, 2003, s. 17). W tym przypadku w wychowaniu fizycznym można się doszukać dodatkowo istoty uprawiania aktywności fizycznej u osób najmłodszych, gdyż wspomaga to wytwarzanie nawyków ruchowych mających wpływ na dalsze życie.